2017. godina

 

28.02.2017.  POZIV ZA SKUPŠINU preuzmi
13.04.2017.  ODRŽANA SKUPŠTINA preuzmi
13.04.2017.  ODLUKA SKUPŠTINE O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA preuzmi
13.04.2017.  ODLUKA O RASPODELI DOBITI preuzmi
23.03.2017.  IZVEŠTAJ O POSLOVANJU 2016 GOD. preuzmi
03.04.2017.  IZVEŠTAJ REVIZORSKE KUĆE FINODIT DOO preuzmi
23.03.2017.  NAPOMENE UZ FINAN. IZVEŠTAJE ZA 2016 GOD. preuzmi
11.05.2017.  GOD. DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA preuzmi